Avel

Ett viktigt arbete är att främja aveln

Rasklubben – uppfödarna – hanhundsägarna är navet i avelsarbetet och har gemensamt ansvaret för rasens välbefinnande. Utbyte av information och kunskap är därför ytterst betydelsefullt. Det är också viktigt att så långt möjligt söka samarbeta så att rasen i framtiden får ökade möjligheter att vara så frisk som möjligt. Rasens hälsa ska alltid prioriteras.

Avelskommittén har en, för rasens hälsa och framtida överlevnad, central plats i Affenpinscherklubbens mål och verksamhet. Avelskommittén ska, till medlemmarna, lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer samt de rasspecifika avelsstrategierna (RAS).

Avelskommittén ska dessutom aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet. Avelskommittén lämnar inte ut uppgifter om enskilda hundar. Avelskommittén ska vara styrelsen behjälplig med att handlägga och bereda ärenden som rör hälso- och avelsfrågor. Kommittén har ingen beslutanderätt utan ger förslag till styrelsen som sedan ska säga sitt och fatta beslut.

Avelskommittén ska arbeta med information till rasklubben och medlemmarna, ge rasklubben och medlemmarna service och stöd i arbetet med avelsfrågor (inte hanhundsrekommendationer) och följa utvecklingen när det gäller hälso- och avelsfrågor.

Konkret består arbetet av:

  • att hålla styrelsen informerad om det löpande arbetet
  • att svara på frågor från medlemmar (inte rekommendera hanhundar)
  • att följa och dokumentera utvecklingen av sjukdomar som berör affenpinscher. Det gör vi bland
    annat genom våra valpkullsenkäter.
  • att följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor i SKK-organisationen
  • att vara en informationskanal gentemot medlemmarna genom Affenbladet.
  • att anordna minst ett möte om året med avelsfrågor för intresserade medlemmar.
  • att i övrigt på styrelsens uppdrag arbeta med aktuella frågor.

Som uppfödare kan du bidra med att lösa Gåvomedlemskap till dina valpköpare. Nya affenpinscherägare kan på så sätt få information genom Affenbladet om aktiviteter, avel och även möjligheter att träffa andra affenpinscherägare.

För att söka komma till rätta med rasens största problem, valpningssvårigheter och dödfödda/döda valpar före leverans är uppfödarens roll en hörnsten. Att fylla i klubbens valpenkät efter att valparna uppnått minst åtta veckorkan hjälpa oss att utreda hur vi ska arbeta vidare.

Avelsråd & frågor

Du är varmt välkommen att kontakta Affenpinscherklubben för avelsrelaterade frågor

Rasspecifika avelsstrategier (RAS)

Rasklubben viktigaste dokumentet.

Efter att det i slutet av 1990-talet varit en intensiv debatt i dagstidningarna om hundrasers hälsa och tillkomsten av ”Europakonventionen till skydd av sällskapsdjur”, beslutade Svenska Kennelklubben (SKK) 2001 att det för varje SKK-registrerad hundras ska finnas en rasspecifik avelsstrateg.

Uppdraget är delegerat till rasklubbarna. Hundens hälsa och välbefinnande ska alltid prioriteras.
En utvärdering av mål och strategier ska göras varje år, (det görs på klubbens årsmöte) SKK har beslutat att RAS-dokumentet ska revideras vart femte år.

En rasspecifik avelsstrategi (RAS) är en handlingsplan för aveln. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

Avelsstrategin är inte tvingande utan bygger på att uppfödare och hanhundsägare samarbetar enligt RAS. Det är därför viktigt att det förs en diskussion och debatt inom klubben.
Det är inte bara uppfödare som bör komma till tals, även hanhundsägare och valpköpare kan bidra med kunskap och åsikter. En färdig avelsstrategi sänds via specialklubben till SKKs avelskommitté som fastställer strategin.

Klubbens avelsmål och strategier är avsedda att vara ett hjälpmedel för uppfödare och hanhundsägare och valpköpare. Avsikten är att maximera rasens möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar och att tillvarata rasens exteriör och mentalitet.

Det gör vi genom att kontinuerligt följa de problem och brister som finns hos rasen och söka orsaker och möjliga åtgärder. Det är ytterst viktigt att alla hundägare bidrar med information.

Ett särskilt ansvar vilar på uppfödare, hanhundsägare och förtroendevalda.
Även exteriördomare är av betydelse.

Avelsstrategier

Nedan har vi nedladdningsbara avelsstrategier.

Hälsoutveckling inom rasen

Affenpinscherklubben genomför regelbundet en hälsoundersökning för rasen. Undersökningens dignitet är beroende av antal inkomna svar. 

På den senaste enkätundersökningen som genomfördes 2019 svarade 172 affenpinscherägare, vilket kan jämföras med 2009 då 165 affenpinscherägare svarade och 2003 då 118 affenpinscherägare svarade. 

Undersökningen visar att Affenpinschern är en frisk och trevlig ras. 

69,8 % uppger att deras hunds hälsotillstånd är mycket gott och 20,3 % uppger att deras hunds hälsotillstånd är gott. 

Affenpinscherägare är till 100 % nöjda med val av hundras. Läs gärna hela undersökningen genom att ladda upp nedan pdf.

Registreringar & Inavelsgrad

Nedan anges antal kullar, valpar, importer och genomsnittlig inavelsgrad för respektive år i datatabeller. Är du intresserad av endast kullar kan du enkelt filtrera bort övriga genom att söka på "kullar".

Årtal198619871988198919901991199219931994
Kullar0235851176
Valpar034202512221920
Importer234131100
Genomsnittlig inavelsgrad-13.6 %13.5 %5,06 %2,11 %1,12 %9,39 %7,07 %5,28 %
Årtal199519961997199819992000200120022003
Kullar101066810111112
Valpar272714172619222732
Importer001213321
Genomsnittlig inavelsgrad8,46 %6,55 %4,2 %5,0 %2,7 %2,58 %4,36 %3,0 %4,0 %
Årtal200420052006200720082009201020112012
Kullar171413132424242229
Valpar494246346868586395
Importer13512108675
Genomsnittlig inavelsgrad4,84 %2,06 %1,9 %2,06 %1,63 %0,99 %0,8 %1,8 %2,1 %
Årtal20132014201520162017201820192020-
Kullar1816182020----
Valpar6054596453----
Importer44752----
Genomsnittlig inavelsgrad0,7 %1,7 %1,5 %2,1 %1,5 %----
Stäng meny

Affenpromenader

Affendagen

Affenspecialen

Ange nedan om anmälan gäller avelsklass, barn med hund, uppfödarklass eller kom-som-du-är.

Fyll i uppgifer om hunden
Fyll i uppgifter om hundens föräldrar
Fyll i uppgifter om hundens uppfödare
Frågor
Härmed godkänner jag Affenpinscherklubbens villkor.