Styrelse

Nytt från styrelsen

Utställning/exteriörbedömning/exteriörbeskrivning

Affenpinscherklubben vill uppmuntra dig affenägare till att antingen ställa ut din hund eller delta vid exteriörbedömning eller exteriörbeskrivning. Se nedan hur det går till.

Underlag för Affenpinscherklubbens viktiga arbete med RAS (rasspecifik avelsstrategi)

Ett av Affenpinscherklubbens uppdrag är att återkommande uppdatera RAS-dokumentet och vi behöver ett brett underlag för att kunna göra exakta bedömningar av rasens status när det gäller exteriör och mentalitet. Grunden för RAS-uppdateringarna är den information och de instruktioner som kommer från SKK, den hälsoenkät som Affenpinscherklubben skickar till er medlemmar med några års mellanrum och de omdömen (kritiklappar) som utställda hundar fått och vi som klubb får kopior på. Exteriörbedömningar och exteriörbeskrivningar ser vi som bra komplement då antalet utställda affenpinscher är litet vilket innebär att klubben får in ett alltför litet underlag för att vi med säkerhet kan göra en bedömning av hur rasen exteriört och mentalt förhåller sig till rasstandarden.

 

 

Utställning

Från början en ren avelsutvärdering av tidigare gjorda parningar men har numera ett större inslag av tävlingsmoment. Varje individ beskrivs på en kritikblankett och prissättning görs. Prisvalören avgör om hunden går vidare i konkurrensklass. Beskrivaren är alltid en för rasen auktoriserad domare. För att få ett officiellt resultat måste hunden vara minst 9 månader gammal.

Exteriörbedömning

Varje individ beskrivs på en kritikblankett och prissättning görs. Vid exteriörbedömning ingår inget tävlingsmoment utan varje hund hanteras separat utan jämförelse med övriga deltagare. Beskrivaren är alltid en för rasen auktoriserad domare. För att få ett officiellt resultat måste hunden vara minst 9 månader gammal.

 

 

Exteriörbeskrivning

Detta är exteriördelen i titeln Korad – ett sätt att kolla status för i första hand brukshundar när det gäller mentalitet och exteriör. Schnauzer- och pinschervarianterna kan erhålla titeln Korad om de har godkänd mentaldel och exteriördel. Exteriörbeskrivning kan göras separat utan att hunden deltar vid mental-beskrivning.

Beskrivningen görs på ett protokoll som omfattar drygt 100 punkter/detaljer. Beskrivaren kan antingen vara en auktoriserad domare eller auktoriserad hundbeskrivare. Hunden måste vara minst 18 månader gammal för att delta.

 

 

 

Lämpliga avelshundar

 

När det gäller avel är det viktigt för tikägare/uppfödare att kunna hitta hanhundar som kompletterar den egna tiken. Då kan ett skrivet utlåtande om hunden vara till stor hjälp vid valet av avelspartner. Ett foto kan visserligen göra hunden rättvisa men hundens alla detaljer syns inte på ett foto, till exempel hur bettet ser ut, om alla tänder finns på plats, pälsens kvalitet, rörelser, hundens storlek o.s.v.  Ett foto säger inte heller något om hundens mentalitet.

 

Gamla/äldre hanhundar är viktiga att inte glömma eftersom de kan vara värdefulla tillskott i aveln då man med åldern fått en god uppfattning om hundens hälsa under livets olika skeden.

Oavsett vilket av ovanstående man deltar vid så gör den tjänstgörande domaren en jämförelse av varje individ gentemot den rasstandard som upprättats av ursprungslandet (för vår del Tyskland) och som ska tjäna som mall för hur rasens exteriör och mentalitet bör vara. Det finns inga hundar som till 100 procent stämmer med rasstandarden och uppdraget är således att bedöma hundens samlade egenskaper vid en genomgång av hunden, både vid palpering och i rörelse.

 

Resultat vid utställning, exteriörbedömning och exteriörbeskrivning registreras av SKK och blir en officiell merit.

 

 

 

Hundars mentalitet – hur kontrollerar och mäter vi den?
I samband med utställning, exteriörbedömning och exteriörbeskrivning sker en form av kontroll av hundens mentalitet. Domaren noterar hur hunden uppför sig – om den är rädd, försiktig eller oförskräckt, hur den låter sig hanteras och vilken attityd den visar när den vistas i ringen både stillastående och i rörelse.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet finns ett par tester som man kan göra.  Se nedan.

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.

Alla hundar och hundraser är inte likadana. Vilken personlighet har din hund? Är den lekfull, trygg, energisk, glad i människor? Det kan BPH ge dig svaren på!

Beskrivningen tar omkring 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

 

BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. För alla hundar gäller att de måste vara id-märkta, vaccinerade och ha fyllt 1 år, men det finns ingen övre åldersgräns.

Mentalbeskrivning hund – MH

Mentalbeskrivning Hund (MH) används både för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras och som ett underlag i avelsarbetet.

MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera. Huvudman för MH är Svenska Bruksklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar. Hunden måste vara minst 12 månader gammal för att delta.

Mentalbeskrivningen är också öppen för schnazer- och pinscherraserna.

 

 

Nytt från styrelsen

RAS-dokument

Rasspecifika avelsstrategier

Affenpinscherklubbens RAS-dokument har reviderats och det nya förslaget ligger nu ute på hemsidan så att ni medlemmar ska kunna gå in och läsa, fundera och kommentera innehållet. Dokumentet ska vara vägledande för avelsarbetet med rasen för att behålla den så frisk och sund som möjligt och man förväntas som uppfödare och hanhundsägare att känna till innehållet och använda det som en vägledning för framtida avelsarbete. Dokumentet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan under 8 veckor i den här versionen  2021-05-27 – 2021-07-23. Därefter kommer det att översändas för godkännande till Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) för att sedan sändas vidare till Svenska Kennelklubben för slutligt godkännande. Nästföljande revidering kommer därefter att ske efter ca fem år.

Nytt från styrelsen

Stadgar & mötesprotokoll

Styrelsen har i mars 2022 upphävt tidigare beslut att följa rekommendation om att inte ha mötesprotokoll allmänt tillgängliga.

 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7 (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27 (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01 (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05 (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)
 • Styrelsemöte 2013-01-10
 • Styrelsemöte 2013-01-31
 • Styrelsemöte 2013-02-07
 • Styrelsemöte 2013-02-16  (konstituerande)
 • Styrelsemöte 2013-04-06
 • Styrelsemöte 2013-05-23
 • Styrelsemöte 2013-06-27
 • Styrelsemöte 2013-09-12
 • Styrelsemöte 2013-11-10
 • Styrelsemöte 2013-12-12
 • Styrelsemöte 2014-01-09 (1)
 • Styrelsemöte 2014-02-13 (2)
 • Styrelsemöte 2014-02-22 (3)   
 • Styrelsemöte 2014-03-30 (4)
 • Styrelsemöte 2014-05-05 (5)
 • Styrelsemöte 2014-06-16 (6)
 • Styrelsemöte 2014-08-11 (7) (endast minnesanteckningar)
 • Styrelsemöte 2014-09-7  (8)
 • Styrelsemöte 2014-10-27  (9)
 • Styrelsemöte 2014-12-01  (10)
 • Styrelsemöte 2014-12-05  (11)
 • Styrelsemöte 2014-12-11 (12)

Styrelsen

ORD. LEDAMOT och Ordförande

Nina Karlsdotter

ORD. LEDAMOT och Vice Ordförande

Susanne Lundberg

ORD. ledamot och Sekreterare

Eva Carlsson

Ord. Ledamot och kassör

Mona Peterson

1a Suppleant

Erica Winberg

2a Suppleant

Annie Svedin Olsson

Övrigt

Verkställande utskott (AU): Nina Karlsdotter, Eva Carlsson och Mona Peterson